Obchodní podmínky B2B

obchodní společnosti Studio NET s.r.o.
se sídlem Úpoř 36, Světec 41753
IČ: 25499106
(dále jen "prodávající")
zapsané v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka
21179 

I. Obecná ustanovení
Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen "kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen"kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího www.teplickedorty.cz.

Obchodní podmínky se vztahují na osoby, které objednávají zboží v rámci své podnikatelské činnosti.
Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. 
Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na dálku a současně akceptuje obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

Práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy se řídí platným občanským zákoníkem. 

II. Uživatelský účet
Na základě registrace budou kupujícímu vystaveny přístupové údaje, pod kterými se bude přihlašovat do zákaznické sekce. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. 

III. Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce, jehož popis a parametry jsou uvedeny přímo na webových strámkách nebo jsou stanoveny v příbalovém letáku - popisce. Rozměry, váha, kapacita a ostatní údaje uvedené na www.teplickedorty.cz, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách vycházejí z údajů výrobců s tím, že výrobce si vždy vyhrazuje právo učinit technické změny na výrobku bez předchozího upozornění. Všechny informace jsou uváděny dle aktuálních dostupných údajů od dodavatelů. Kupující má právo si před objednáním zboží položit emailem dotaz pro případné ověření údajů. Obrázky u výrobků mají pouze informativní charakter. Skutečné výrobky se mohou lišit v některých detailech - např. rozdíly v barevném provedení - v takovém případě je rozhodující popiska výrobku, kde je barva či obsah setu výrobků detailně popsán). Prodávající se zavazuje, že svým odběratelům bude dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám.

IV. Uzavření kupní smlouvy
Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář, který obsahuje zejména informace o:objednaném zboží a způsobu úhrady kupní ceny zboží.

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu kupujícího uvedenou v objednávce.

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky a ověření údajů v ní obsažených vhodným způsobem jako například písemně nebo telefonicky. Prodávající je oprávněn nepřihlížet k objednávce, jejíž autorizaci požadovaným způsobem kupující odmítne provést. Prodávající si také vyhrazuje právo zrušení objednávky v případě chyby při typování ceny.

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky, jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo podmínit plnění úhradou finanční zálohy kupujícím a stanovení lhůty pro úhradu takové zálohy.

Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy si hradí kupující sám.

Případné storno objednávky lze provést emailem či telefonicky (viz sekce kontakty).


V. Místo plnění
Místem plnění je sklad prodávajícího, kde prodávající předá zboží dopravci – přepravní firmě k dopravě k zákazníkovi, nebo je místem osobního odběru.

VI. Cena a platba
Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny bez DPH. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.

Ceny uvedené na stránkách internetového obchodu společnosti Studio NET s.r.o. jsou závazné v okamžiku uzavření smlouvy a po celou dobu trvání řádně uzavřeného smluvního vztahu. Studio NET s.r.o. si vyhrazuje právo změn uvedených cen v případě změny kurzu, výrazné inflaci nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Kupní cena bude považována za uhrazenou teprve po připsání celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na účet prodávajícího nebo uhrazením celé částky v hotovosti pracovníkovi přepravní firmy. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak. 

V případě, kdy kupující provede úhradu předem a prodávající není schopen zajistit dodání vybraného zboží, prodávající neprodleně vrátí plnění zákazníkovi dohodnutým způsobem. Akční ceny jsou platné do vyprodání zásob a nebo další aktualizace nabídky.
Přehled možných způsobů úhrad za zboží:

a) dobírkou - hotově řidiči dopravce při předání zboží.

b) převodem - z Vašeho účtu na účet prodávajícího 35-3593640217/0100. Jako variabilní symbol    uveďte číslo objednávky.

Závazek kupujícího zaplatit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. 
Prodávající je plátcem DPH.

 1. Dodací lhůta
  U zboží, které je skladem, probíhá odeslání zásilky zpravidla následující pracovní den, nejpozději do 5 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době smluvním přepravcem prodávajícího.

  V případě, že objednané zboží není skladem nebo je nebude možné dopravci předat do 5-ti pracovních dnů od potvrzení objednávky, oznámí toto prodávající kupujícímu a zároveň ho bude informovat o předběžném termínu dodání (dodací lhůtě) nebo nabídne výrobek jiný, srovnatelný s původním, který je schopen dodat ve lhůtě do deseti dní. V tomto případě si však musí prodávající vyžádat výslovný souhlas kupujícího se změnou předmětu smlouvy. Převzetím zboží přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží a nabývá k němu vlastnického práva.


  VIII. Dopravní podmínky a poštovné

  Zásilka bude doručena expresní zásilkovou službou GLS a bude účtováno 99kč včetně DPH
  .

  Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, lepicí pásky, která slouží jako ochrana před otevřením zásilky během přepravy, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. V případě shledání porušení přepravního obalu, zboží či shledání jiných porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky a i v případech již výše zmíněných se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít, případně sepsat reklamační protokol o porušenosti zásilky přímo s dopravcem! Podpisem přepravci kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a k pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky bude prodávající přistupovat na základě podepsaného doručovacího listu, ve kterém kupující stvrzuje neporušenost vnějšího obalu zásilky včetně neporušenosti originální pásky a správný počet balíků.


  IX. Slevy a bonusy
  Slevy a bonusy jsou poskytovány na základě ustanovení rámcové smlouvy.

  X. Záruka a reklamace
  Záruku na prodávané zboží prodávající poskytuje prodávající dle obecně závazných právních předpisů. Není-li v on–line katalogu na www.teplickedorty.cz uvedeno u daného produktu jinak, je záruční doba na produkty 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží od prodávajícího při osobním odběru či od dopravce potvrzením přepravního (dodacího) listu kupujícím. U potravinářského zboží a u zboží podléhající zkáze je datum trvanlivosti či minimální doba použitelnosti uvedena na obale výrobku.

  Místem uplatnění reklamace je sídlo firmy Studio NET s.r.o., Úpoř 36 , 41753 Světec, tel.: 608977020, email. 
  info@teplickedorty.cz . 
  Pracovní doba: Po – Pá. 8:00 – 15:00 (osobní návštěvu pro reklamaci je nutné, ve vlastním zájmu, dohodnout předem). 

  Při uplatnění reklamace je vždy nutné prokázat uzavření kupní smlouvy a to předložením dokladu o nákupu – faktury a podrobně popsat vadu výrobku. Pokud se vada nevyskytuje trvale, je nutné jednoznačně uvést podmínky, za kterých se projevuje. Reklamované zboží musí být kompletní, to znamená včetně všech manuálů, jiného případného příslušenství a podobně, pokud možno i zabaleno v původním obalu. V případě nepředložení dokladu o koupi či pochybnostech prodávajícího o tom, že s údaji v něm bylo manipulováno, může prodávající reklamaci odmítnout.

XI. Právo na vrácení zboží
Zákazník nemá právo na vrácení zboží, pokud toto není dohodnuto v rámcové smlouvě.
Tímto ustanovením není nijak dotčeno právo na reklamaci.

XII. Storno objednávky
Storno lze uplatnit na info@teplickedorty.cz nebo na tel. 608 977020. Bude akceptováno v závislosti na aktuálním stavu vyřizování objednávky.

XIII. Ochrana osobních údajů
Firma Studio NET s.r.o. se řídí při zpracování informací o zákaznících platnými a účinnými zákony České republiky, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.  Veškeré informace o zákaznících slouží výhradně pro interní potřebu společnosti, kromě nezbytných údajů o adrese, které jsou v případě dopravy zboží předávány přepravním společnostem. V případě udání e-mailové adresy zákazníkem si provozovatel tohoto obchodu vyhrazuje právo zasílat zákazníkům průběžné informace o novém zboží apod. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka vymazat z databáze společnosti.
 


V Úpoři dne 1. 9. 2016, Studio NET s.r.o.

Kategorie

Košík    

Žádné zboží

0,00 Kč Celkem

Ceny jsou bez DPH

K pokladně

Výrobci